محورهرزگرددنده عقب پژو۴۰۵

محورهرزگرددنده عقب پژو۴۰۵ :

دنده عقب در سيستم تعويض دنده دستی به‌عنوان دنده هرزگرد می چرخد.

چرخ دندهساده بزرگ با دو چرخ دنده ساده ديگر، در زمانی كه نياز به تغيير جهت چرخش (دنده عقب) داشته باشيم بر روی هم می‌لغزند (با هم برخورد می‌كنند). بيشتر چرخ دنده‌های بكار رفته در سيستم‌های انتقال قدرت دستی از نوع مارپيچ می باشند. سه چرخ دنده كه مخصوص دنده عقب است از انواع دندانه‌های ساده به‌شمار میروند.
دنده‌های ساده با دندانه‌های مستقيم، در مقايسه با چرخ دنده‌های مارپيچ، لغزش بيشتری نسبت به هم دارند. هنگامی كه دندانه‌های چرخ دنده با يك چرخ دنده ساده درگير باشد، به‌ جای اين كه به آرامی لغزش داشته باشند دندانه‌ها با هم برخورد می‌كنند.
اين واكنش موجب بروز اندكی سر و صدا و نيز افزايش تنش بروی دندانه‌ها میشود. در هنگامی كه صدای بلندتری نسبت به درگيری ساير دنده‌ها شنیده میشود، آن صدای تغيير وضعيت و چرخش دنده خودرو را نشان میدهد؛ صدايی كه شنیده شده صدای برخورد و درگيری دنده‌های ساده عقب با يكديگر می باشد. از اين‌ رو می‌توان گفت كه اين امری طبيعی و عادی است.
 زمانی كه دو دندانه به‌ صورت كامل در حال درگيری هستند اين درگيری تدريجی باعث می‌شود كه چرخ دنده‌های مارپيچ ملايم‌تر و آرام‌تر از چرخ دنده‌های ساده عمل كنند.
به ‌دليل وجود زاويه در دندانه ‌های مارپيچ، بيش از يك دندانه در يك زمان در اين نوع چرخ دنده‌‎ها با هم درگير هستند كه اين نوع برخورد و يا سايش باعث می‌شود كه اين چرخ دنده‌ها قدرت بيشتر، با تنش كمتری داشته باشند.
تنها مشكل در مورد چرخ دندههای مارپيچ اين می باشد كه آن‌ها به سختی در كنار هم و در خارج از درگيری بر روی می‌لغزند. در يك سيستم تعويض دنده دستی، دنده‌های جلو در حالت درگيری قرار دارند (در تمام مدت) و حلقه‌ها توسط دسته تعویض دنده كنترل شده و سرعت‌ های مخنلفی را به محور خروجی منتقل می‌كنند.
پروژه های مرتبط