استخدام

  • مشخصات دو نفر از اعضای خانواده

  • تجارب و مشاغل در بخش خصوصی

  • سوابق تحصیلی

  • مهارت

  • نام دو نفر از آشنایان خود را بنویسید

  • اینجانب کلیه مندرجات قید شده در پرسشنامه را به طور صحیح تکمیل نموده و چنانچه موردی خلاف واقع مشاهده گردد،شرکت مجاز است همکاری خود را با اینجانب راسا و به صورت یکجانبه قطع و یا به میل خود در آن تجدید نظر نمایید .