انواع ماشين های تراش و ساختمان آنها

انواع ماشين های تراش :

انواع ماشين های تراش بر حسب موقعیت و انجام عملیات مختلف ممکن است با شکل ها و اندازه های گوناگون ساخته شوند ولی از نظر انجام عملیات تراشکاری با هم یکسان اند یک ماشین تراش بایستی شامل مکانیزمی باشد که برای حرکت چرخشی محور اصلی تولید نیرو کند. بطور کلی ماشین های تراش برای انجام کارهای تراشکاری از نظیر استوانه تراشی، تراش پیچ و مهره و سایر کارهای متفاوت دیگر ساخته شده اند. از این دستگاه ها میشود حداکثر استفاده را برای انجام هرگونه عملیات تراشکاری کسب کرد به همین دلیل است که ماشین های تراش را برحسب نوع استفاده آنها به شش دسته مختلف تقسیم بندی کرده اند که عبارت است از :

انواع ماشين های تراش

انواع ماشين های تراش

  • ماشين تراش كوچک مرغک دار

اين نوع ماشین تراش برای آموزش و تراش كارهای كوچک مورد استفاده قرار ميگیرد چون اغل كارها را بین دو مرغک مي تراشند به همین جهت آنرا ماشین تراش مرغک دار ميگويند. بعلاوه چون از اين ماشین برای آموزش و كارهای كوچک استفاده ميشود اغلب دستگاه انتقال حركت آنها به صورت چرخ تسمه ها ساخته ميشوند. از نظر اندازه، به دو شکل تقسیم ميشوند:

۱٫ماشین تراش كوچک رومیزی  ۲٫ماشین تراش كوچک پايه دار

  • ماشين های تراش ابزارسازی

اختلاف اين نوع ماشینها با ساير ماشین ها در اين میباشد كه ماشین های ابزار سازی دارای دقت بیشتری نسبت به ساير ماشینها هستند و بعضي از آنها نیز با دستگاه های مخصوص جهت تراشیدن كارهای دقیق تر مجهز ميباشند. وظیفه اصلي آنها تهیه ابزار و شابلن برای كارخانجات تولیدی و ماشین

های تراش تولیدی است. به دلیل استفاده آنها برای كارهای كوچک و بزرگ ، معمولا آنها را به دو صورت رومیزی و پايه دار در دسترس قرار ميدهند. از نوع رومیزی آن برای تراش قطعات كوچک و كوتاه كه دارای قطر كم هستند استفاده ميشود. ماشین تراش پايه دار بصورت يک ماشین تراش دقیق و نسبتا بزرگ كه دارای سرعت های مختلف است ساخته شده اند بغلاوه با دستگاه ترمز دقیق برای قطع و كنترل كردن سرعت مجهز ميباشد.

  • ماشين های تراش معمولی نرم شده

از اين ماشین ها اغلب در كارهای تولیدی استفاده میشود زيرا كه قدرت تولیدی آن ها زياد بوده و نیز قدری سنگین تر ساخته ميشوند. از طرفي چون برای انجام كارهای مختلف مورد استفاده قرار ميگیرند بدين جهت دارای مراحل سرعت بیشتر ميباشد كه برای انجام كارهای بزرگ بسیار مناسب است، و از نظر استحکام بر ساير ماشین ها نیز برتری داشته و ميتوان برای تولیدهای كم مورد استفاده قرار بگیرد.

  • ماشین تراش پیشانی تراشی
کارهایی که قطر آنها زیاد و طول نسبتا کمی دارند بوسیله این ماشین ها تراشیده میشوند. موارد استفاده دیگر آنها در کارخانجات لوکوموتیو سازی مخصوص ساختن چرخ های لوکوموتیو و هم برای ساختن چرخ طیار (چرخ لنگر ) به کار میبرند.
  • ماشین تراش عمودی
این ماشین به صورت عمودی قرار میگیرد. دستگاه قلم گیر به صورت منشور چند ضلعی که میتواند عمودی در طول کار حرکت خطی داشته باشد. دستگاه سه نظام آن بسیار بزرگ است و بطور عمودی قرار گرفته و حرکت دورانی دارد، که برای گرفتن کارهای سنگین میباشد. در سوراخ کاری هم از آن استفاده میکنند. و چون نسبتا سنگین است معمولا دارای سرعت های زیاد نیست.
  • ماشینهای تراش با قطر کار گیر و طول زیاد 
این نوع ماشین ها برای تراش کارهائی که قطر آنها بزرگ و نیز دارای طول زیاد هستند مورد استفاده قرار میگیرند زیرا که میز آنها بزرگ و ارتفاع محور اصلی ماشین تا روی ریل نسبتا زیاد است. در بعضی از ماشین های تراش که دارای طول زیاد میباشند برای اینکه بتوان از حداکثر قطر کارگیر استفاده شود، نزدیک محور اصلی در قسمت ریل یک قطعه جاگذاری شده است هنگامی که لازم باشد میتوان قطعه را از روی ریل جدا کرده و سپس قطعات با قطر زیاد را تراشید و نیز برای تراش کارهای مخصوص مورد استفاده قرار میگیرد.
این پست توصیه می شود

نظرات